KLANTOVEREENKOMST

Deze Dienstvoorwaarden treden op 25 mei 2018 in werking voor actuele beheerders en gebruikers en na acceptatie voor nieuwe beheerders en Eindgebruikers.
 1. CONSENSUS DIENSTVOORWAARDEN
 2. BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN
 3. PRIVACYBELEID EN OVERDRACHT VAN GEGEVENS
 4. WIJZIGINGEN IN DE DIENSTVOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID
 5. WIJZIGINGEN IN DE DIENSTEN
 6. LEDENACCOUNT, WACHTWOORD EN BEVEILIGING
 7. FAX-OPSLAG
 8. FAX ZOEKEN
 9. DELEN VAN GROTE BESTANDEN
 10. UITSLUITING VAN GARANTIES
 11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
 12. GEEN DOORVERKOOP VAN DE DIENST
 13. DIENSTEN DIE DOOR ANDERE DIENSTVERLENERS WORDEN AANGEBODEN
 14. GEDRAG VAN DE KLANT
 15. BELEID VOOR BULK FAX/SPAM DROP-BOX
 16. SCHADELOOSSTELLING
 17. TERMIJN EN BEËINDIGING
 18. EIGENDOMSRECHTEN OP INHOUD
 19. OPNEMEN VAN TELEFOONGESPREKKEN
 20. ALGEMENE VOORWAARDEN
CONSENSUS DIENSTVOORWAARDEN
De diensten van eFax® Corporate beschreven in paragraaf 2 hieronder (de “Corporate-dienst(en)” of de “Dienst(en)”), eigendom van en beheerd door Consensus Cloud Solutions, LLC (“Consensus”), een bedrijf uit Delaware en/of Consensus Cloud Solutions International Ltd (“Consensus Ireland”), een Iers bedrijf (beide, “Consensus”), worden aan Klanten verstrekt onder deze algemene voorwaarden en alle operationele normen, beleidslijnen, prijsoverzichten en andere aanvullende documenten waarnaar in deze Klantovereenkomst wordt verwezen of die van tijd tot tijd door Consensus worden gepubliceerd (gezamenlijk de “KLANTOVEREENKOMST”).
Uw dienst zal aan u worden geleverd en u zult wettelijk gezien een klant zijn van (i) Consensus Cloud Solutions, LLC. als uw account in de Verenigde Staten is geregistreerd en van (ii) Consensus Cloud Solutions International Ltd als uw account buiten de Verenigde Staten is geregistreerd.
De contactgegevens van Consensus Cloud Solutions International Ltd zijn als volgt:
Adres: Unit 3.1 Woodford Business Park, Santry, Dublin 17, Ierland
Registratienummer: 379517 - btw-nummer: IE 6399517U
De contactgegevens van Consensus Cloud Solutions, LLC. zijn als volgt:
Adres: 6922 Hollywood Boulevard, 5th Floor, Los Angeles, CA 90028, V.S.
Deze KLANTOVEREENKOMST (met inbegrip van de aanvullende documenten die hierin uitdrukkelijk zijn opgenomen) omvat de volledige overeenkomst tussen de Klant en Consensus en vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp dat hierin wordt behandeld. Niettegenstaande het voorgaande geldt voor het gebruik door de Klant van de door Consensus geleverde en aan de Dienst(en) gerelateerde software een afzonderlijke overeenkomst die het gebruik van dergelijke software door de Klant regelt.
DOOR HET REGISTRATIEPROCES TE VOLTOOIEN EN OP DE “IK GA AKKOORD”-KNOP TE KLIKKEN, GEEFT DE KLANT AAN DAT HIJ AKKOORD GAAT MET ALLE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DEZE KLANTOVEREENKOMST.
1.1 EINDGEBRUIKERS VAN DE KLANT
DE KLANT GAAT ERMEE AKKOORD DAT HIJ VERANTWOORDELIJK IS VOOR ALLE INDIVIDUELE EINDGEBRUIKERS, INCLUSIEF BEHEERDERS ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD, DIE TOEGANG HEBBEN TOT DE DIENST EN/OF DE DIENST GEBRUIKEN VIA DE CORPORATE ACCOUNT VAN DE KLANT (“Eindgebruikers”). Dienovereenkomstig worden de voorwaarden, beperkingen en verplichtingen van deze KLANTOVEREENKOMST die van toepassing zijn op de Klant (met uitzondering van de betalingsverplichtingen van de Klant aan Consensus) geacht ook van toepassing te zijn op alle Eindgebruikers van de Klant en de Klant zal aansprakelijk zijn voor elke inbreuk door een Eindgebruiker van de Klant. De Klant begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Klant de toegang kan krijgen tot alle accountactiviteiten van de Eindgebruikers van de Klant en dat de Klant de configuratie van de accounts van de Eindgebruikers van de Klant kan wijzigen. De Klant zal de Eindgebruikers van de Klant voorzien van alle noodzakelijke kennisgevingen en informatie met betrekking tot de mogelijkheid van de Klant om het gebruik van de Dienst door de Eindgebruikers van de Klant te raadplegen, bekijken en controleren; en de Klant zal de Eindgebruikers van de Klant voldoende schriftelijke instructies verstrekken om ervoor te zorgen dat de Eindgebruikers van de Klant de Dienst in overeenstemming met de bepalingen, voorwaarden, verplichtingen en beperkingen die hierin zijn opgenomen gebruiken. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat de “gratis” diensten van Consensus, zoals eFax Free® en jConnect Free en eVoice Free® (“Gratis diensten”) UITSLUITEND VOOR PERSOONLIJK, NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK zijn. Het is Consensus toegestaan om periodiek het gebruik van de Gratis diensten van Consensus door de Klant te evalueren door de interne e-maildomeinnaamextensies van de Klant te vergelijken met de e-maildomeinnaamextensies die aan de accounts van de Gratis dienst van Consensus zijn gekoppeld. De Klant gaat ermee akkoord om Consensus op verzoek een lijst te verstrekken met alle domeinnaamextensies die door de Klant worden gebruikt voor zijn interne e-mail en om die lijst periodiek bij te werken wanneer er domeinnaamextensies worden toegevoegd of verwijderd. In het geval dat Consensus ontdekt dat een Gratis dienst-account een e-maildomeinnaamextensie heeft die identiek is aan een van de interne e-maildomeinnaamextensies van de Klant, zal Consensus de Klant hierover informeren en zal de Klant verplicht zijn om ofwel de inbreukmakende Gratis dienst-account te beëindigen, ofwel die account toe te voegen aan zijn account onder deze KLANTOVEREENKOMST. De Klant gaat akkoord met deze KLANTOVEREENKOMST) tegen de prijzen die van toepassing zijn op grond van deze KLANTOVEREENKOMST.
1.2 BEHEERDER VAN DE KLANT
Zodra de eFax Corporate-account van het lid is geactiveerd, zal Consensus automatisch per e-mail een gebruikersnaam en wachtwoord voor de beheerder opsturen naar de persoon die door het lid tijdens de registratieprocedure is aangewezen als de administratieve contactpersoon van het lid (de “Beheerder”). De Beheerder heeft toegang tot de webgebaseerde administratieve tool van eFax Corporate door middel van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de beheerder op de door Consensus aangewezen website (de “Administratieve tool”). Via de Administratieve tool kan de Beheerder de telefoonnummers van de Dienst (opnieuw) toewijzen aan of verwijderen van de Gebruikers van het lid. Het lid erkent en gaat ermee akkoord dat alle telefoonnummers van de Dienst die via de Administratieve tool (opnieuw) zijn toegewezen of verwijderd, als actieve accounts zullen worden aangemerkt met het oog op de facturering en voor alle andere doeleinden onder deze DIENSTVOORWAARDEN. Om een telefoonnummer van de Dienst van de account van een lid te verwijderen zonder dat er kosten in rekening worden gebracht voor die account, moet het lid de verkoopafdeling van eFax Corporate bellen.
Als u de aanmeldingsprocedure voor de eFax Corporate-dienst start, maar de procedure niet voltooit, kan Consensus Cloud Solutions, Inc. contact met u opnemen om u te helpen met de aanmelding voor de diensten of andere Corporate-diensten die mogelijk interessant voor u kunnen zijn. Hierbij machtigt u Consensus contact op te nemen, zelfs indien u uiteindelijk beslist u niet te abonneren op de Dienst.
2. BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN
Consensus biedt het lid de mogelijkheid om faxdocumenten te versturen en te ontvangen met behulp van elektronische mail (“e-mail”) overeenkomstig de hierin beschreven voorwaarden. Het lid moet: (1) alle apparatuur verschaffen die nodig is om e-mails te ontvangen; (2) zijn eigen e-mailadres verschaffen waar de faxdocumenten naar zullen worden doorgestuurd; en (3) zijn eigen toegang tot een e-maildienst verschaffen en eventuele kosten voor toegang, dienstverlening of andere kosten in verband met dergelijke e-maildiensten betalen.
2.1 BESCHRIJVING EN PRIJS VAN DE CORPORATE-DIENST
Naast de Corporate-dienst heeft de klant de optie om een van de veilige Corporate-diensten van Consensus, “eFax Secure™” of TLS-versleuteling, aan te vragen. Houd er rekening mee dat Klanten momenteel niet zowel eFax Secure als TLS-versleuteling kunnen bestellen. Via eFax Secure ontvangt de Klant dezelfde diensten als via eFax Corporate, behalve dat er na ontvangst van een fax een e-mailbericht zal worden verstuurd, waarin een beveiligde link is opgenomen om toegang te krijgen tot de fax op een beveiligde 128 SSL-bits versleutelde opslagruimte die speciaal voor dat telefoonnummer is bestemd. Met de TLS-versleutelingsdienst kan Consensus faxen via versleutelde beveiligde e-mail naar de Klant doorsturen. Het zorgt ervoor dat alle faxen die via de Corporate-dienst naar de Klant worden gestuurd, via één enkele gateway worden geleid en versleuteld over het internet worden verzonden. SMTP over TLS (SSL over SMTP) wordt geïmplementeerd met behulp van het Extended SMTP (E-SMTP)-protocol en wordt beschreven in RFC 3207. TLS-verzendingen van Consensus maken gebruik van versterkt TLS via uitwisseling van X.509-certificaten. Het gebruik van TLS wordt onderhandeld tussen SMTP-servers met behulp van één enkele Service-extensie naar SMTP, die bekend staat als STARTTLS. Als het verzoek wordt geaccepteerd, zullen de twee servers elkaars certificaten valideren en zal het kanaal worden versleuteld. Hierna zal alle communicatie tussen de servers privé zijn. Voor inkomende faxen verstrekt de MTA (Mail Transfer Agent) van de Klant zijn servercertificaat voor authenticatie. Voor uitgaande faxen levert de MTA van Consensus zijn servercertificaat voor authenticatie.
Er zijn £1,20 aan extra dienstverleningskosten van toepassing (bovenop de standaardtarieven van eFax Corporate) voor elk telefoonnummer van de Dienst in een eFax Secure-account.
De volgende extra dienstverleningskosten (bovenop de standaardtarieven van eFax Corporate) zijn van toepassing op TLS-versleuteling:
Activeringskosten Maandelijkse licentiekosten per account
£60,00 £60,00
Consensus en de Klant erkennen en gaan ermee akkoord dat de Klant bepaalde telefoonnummers van de huidige telecommunicatiemaatschappij(en) van de Klant kan overdragen naar de telecommunicatiemaatschappij(en) van Consensus en die op naam van Consensus zullen worden gezet (“Overgedragen DID’s”-doorkiesnummers). De kosten die Consensus berekent voor deze overgedragen DID’s zijn afhankelijk van hun locatie en aantal.
Voor locaties in de Verenigde Staten zijn de tarieven voor de overdracht gebaseerd op het aantal nummers dat gefactureerd wordt. Voor blokken van ten minste 100 DID’s, waarbij een hele reeks van XX00 tot XX99 wordt overgedragen (“overdracht van blokken”), wordt een eenmalig tarief van £2,00 per overgedragen DID in rekening gebracht, dat op de maandelijkse factuur zal worden gefactureerd, in de maand waarin de Klant het verzoek tot overdracht indient. In het geval dat de Klant verzoekt om deze overgedragen DID’s terug naar de Klant over te dragen, dient de Klant Consensus een vast bedrag van £60,00 plus £2,00 per overgedragen DID waarvan de overdracht terug naar de Klant verzocht wordt, te betalen.
Als u een telefoonnummer “naar binnen heeft overgedragen” in verband met uw gebruik van efax of als u er op grond van de lokale wetgeving recht op heeft om een efax-nummer “naar buiten over te dragen”, mag u dat nummer alleen “naar buiten overdragen” op het moment van de beëindiging van uw efax-account als u aan de volgende eisen voldoet: (i) u stelt Consensus uiterlijk dertig (30) dagen na de datum van beëindiging van uw efax-account (de “kennisgevingstermijn voor de overdracht”) schriftelijk op de hoogte van uw voornemen om het telefoonnummer dat gekoppeld is aan de beëindigde efax-account “naar buiten over te dragen”; (ii) uw nieuwe telefoonmaatschappij stuurt onze telefoonmaatschappij vóór het verstrijken van de kennisgevingstermijn voor de overdracht een correct opgesteld verzoek tot overdracht; en (iii) vóór het verstrijken van de kennisgevingstermijn voor de overdracht heeft Consensus administratiekosten ontvangen ter dekking van de kosten voor de verwerking van de overdracht van (a) £25 (of het equivalent daarvan in de lokale valuta) als u het telefoonnummer “naar binnen heeft overgedragen” of (b) £65 als u op grond van de lokale wetgeving er recht op heeft om het efax-nummer “naar buiten over te dragen”. U machtigt Consensus hierbij om uw creditcard te debiteren voor het betreffende bedrag of deze betaling op een andere wijze aan Consensus over te maken binnen de kennisgevingstermijn die geldt voor de overdracht. Wanneer u niet aan deze eisen voldoet wordt het telefoonnummer dat u “naar binnen heeft overgedragen” het exclusieve eigendom van Consensus.
Voor Amerikaanse locaties die geen blokken overdragen, geldt een eenmalig tarief van £10,00 voor elke overgedragen DID, dat op de maandelijkse factuur zal worden gefactureerd in de maand waarin de Klant het verzoek tot overdracht indient. In het geval dat de Klant verzoekt om deze overgedragen DID’s terug naar de Klant over te dragen, dient de Klant Consensus een vast bedrag van £60,00 plus £10,00 per overgedragen DID waarvan de overdracht terug naar de Klant verzocht wordt, te betalen.
De Klant mag gedurende de looptijd van de Overeenkomst geen overgedragen DID’s van zijn account verwijderen.
DE KLANT BEGRIJPT BOVENDIEN EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE KLANT DE TELEFOONNUMMERS (DE DID’S) DIE ALS ONDERDEEL VAN DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD SLECHTS MAG GEBRUIKEN TOT HET EINDE VAN DE LOOPTIJD VAN DE OVEREENKOMST MET Consensus OF TOTDAT Consensus HEM GEEN DIENSTEN MEER LEVERT, BEHALVE ALS WORDT VOLDAAN AAN DE BOVENSTAANDE VEREISTEN VOOR OVERGEDRAGEN DID’S. Consensus KENT DE KLANT DE HERROEPBARE TOESTEMMING TOE OM DERGELIJKE DID(S) TE GEBRUIKEN IN OVEREENSTEMMING MET DEZE OVEREENKOMST GEDURENDE DE LOOPTIJD VAN DE OVEREENKOMST. DE KLANT BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT Consensus DE GEREGISTREERDE KLANT IS VAN ALLE DID(S) DIE ALS ONDERDEEL VAN DE DIENSTEN ZIJN GELEVERD EN DAT Consensus DAAROM BEPAALDE RECHTEN HEEFT MET BETREKKING TOT DE DID(S), WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT BEPAALDE RECHTEN MET BETREKKING TOT HET OVERDRAGEN VAN HET (DE) NUMMER(S) (“OVERDRACHT” BETEKENT ERVOOR ZORGEN OF PROBEREN TE ZORGEN DAT HET (DE) NUMMER(S) WORDT (WORDEN) OVERGEHEVELD, OVERGEZET OF OP ANDERE WIJZE WORDT (WORDEN) VERPLAATST NAAR EEN ANDERE DIENSTVERLENER, TELEFOONMAATSCHAPPIJ OF ANDERE PERSOON OF ENTITEIT). ALS DE VOOR DE TELEFOONNUMMERS GEREGISTREERDE KLANT HEEFT Consensus EEN DIRECTE RELATIE MET DE TELEFOONMAATSCHAPPIJ DIE DE ONDERLIGGENDE TELECOMMUNICATIE LEVERT TER ONDERSTEUNING VAN DE DIENSTEN DIE U VAN Consensus ONTVANGT. DE KLANT BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT Consensus ZELF GEEN TELEFOONBEDRIJF IS EN DAT Consensus DAAROM NIET WETTELIJK VERPLICHT IS OM DE KLANT TOE TE STAAN EEN OF MEER TELEFOONNUMMERS DIE ALS ONDERDEEL VAN DE DIENST WORDEN VERSTREKT OVER TE DRAGEN, TENZIJ DE KLANT VOLDOET AAN DE HIERBOVEN BESCHREVEN EISEN MET BETREKKING TOT OVERDRACHT. DE KLANT BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET DE KLANT UITDRUKKELIJK VERBODEN IS OM EEN DERGELIJKE OVERDRACHT NAAR EEN ANDERE DIENSTVERLENER, TELEFOONMAATSCHAPPIJ OF ANDERE PERSOON OF ENTITEIT TE BEWERKSTELLIGEN OF TE PROBEREN TE BEWERKSTELLIGEN, TENZIJ HET OVERGEDRAGEN DID’S ZIJN EN DE KLANT VOLDOET AAN DE HIERBOVEN BESCHREVEN VEREISTEN. IN HET GEVAL DAT DE KLANT DE BOVENSTAANDE BEPALING OVERTREEDT, STEMT DE KLANT ERMEE IN OM DE DID(‘S) ONMIDDELLIJK AAN Consensus TE RETOURNEREN EN Consensus EEN BEDRAG VAN £300 TE BETALEN OF HET EQUIVALENT DAARVAN IN DE LOKALE VALUTA). DE KLANT GEEFT Consensus TOESTEMMING OM DE KOSTEN IN REKENING TE BRENGEN OP DE GEREGISTREERDE CREDITCARD VOOR DE ACCOUNT VAN DE KLANT OF OM ANDERE MAATREGELEN TE NEMEN DIE NODIG ZIJN OM DEZE BETALING TE INCASSEREN EN OM ERVOOR TE ZORGEN DAT DE DID’S WORDEN GERETOURNEERD. KLANT GAAT ERMEE AKKOORD DAT DEZE BETALING EEN SCHADEVERGOEDING IS DIE IN REDELIJKE MATE HET/DE FEITELIJK(E) OF GEANTICIPEERD(E) LETSEL(S), VEROORZAAKTE SCHADE EN ADMINISTRATIEVE KOSTEN VERTEGENWOORDIGT DAT/DIE Consensus GELEDEN HEEFT ALS GEVOLG VAN DEZE OVERTREDING, REKENING HOUDEND MET DE MOEILIJKHEDEN VOOR Consensus OM HET VERLIES TE KUNNEN AANTONEN EN ERKENT TEVENS DAT DEZE BETALING GEEN BOETE IS. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN BUITEN DE VS STAAN NIET TOE DAT ER BEPERKINGEN WORDEN GESTELD AAN HET RECHT VAN DE KLANT OM HET TOEGEWEZEN DID OVER TE DRAGEN, ZODAT SOMMIGE VAN DEZE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING ZIJN ALS DE KLANT OF DE AAN DE KLANT TOEGEWEZEN DID(‘S) ZICH IN EEN DERGELIJK RECHTSGEBIED BEVINDEN.
DE KLANT BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT NA DE BEËINDIGING VAN DE DIENST OM WELKE REDEN DAN OOK, DE DOOR Consensus ALS ONDERDEEL VAN DE DIENSTEN GELEVERDE DID’S EN DE OVERGEDRAGEN DID’S WAARVOOR DE KLANT GEEN AANVRAAG TOT OVERDRACHT HEEFT GEDAAN ZOALS HIERBOVEN UITEENGEZET, ONMIDDELLIJK OPNIEUW KUNNEN WORDEN TOEGEWEZEN AAN EEN ANDERE KLANT, EN DE KLANT GAAT ERMEE AKKOORD DAT Consensus NIET AANSPRAKELIJK ZAL ZIJN VOOR WELKE SCHADE DAN OOK (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLG EN BIJZONDERE SCHADE) DIE VOORTVLOEIT UIT EEN DERGELIJKE NIEUWE TOEWIJZING EN DE KLANT DOET HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE VORDERINGEN MET BETREKKING TOT EEN DERGELIJKE NIEUWE TOEWIJZING, ONGEACHT OF DEZE GEBASEERD ZIJN OP EEN CONTRACT, EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF OP ANDERE GRONDEN, ZELFS ALS Consensus OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE.
2.2 BETALING VOOR DE CORPORATE-DIENST
 1. De Klant gaat ermee akkoord alle kosten te betalen voor de Corporate-diensten waarop de Klant zich abonneert tegen de prijzen en onder de voorwaarden die in deze KLANTOVEREENKOMST zijn vastgelegd (inclusief alle hierin opgenomen documenten) en die periodiek door Consensus worden bijgewerkt. De betalingsverplichting van de Klant voor de Corporate-diensten ontstaat op de datum waarop KLANTOVEREENKOMST door de Klant is aanvaard (ongeacht of de Klant al dan niet telefoonnummers aan zijn Eindgebruikers ter beschikking heeft gesteld of op een andere manier het gebruik van de Diensten heeft geïnitieerd). Alle kosten zijn exclusief omzetbelasting (“BTW”), verkoopbelasting en andere belastingen, behalve wanneer dit wettelijk verplicht is. Consensus behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de prijzen te wijzigen of nieuwe kosten in rekening te brengen voor de toegang tot of het gebruik van de Corporate-diensten, mits de Klant daarvan ten minste dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte wordt gesteld. Alle wijzigingen zullen op de efaxcorporate.com wereldwijde website worden geplaatst en een dergelijke plaatsing zal als een adequate kennisgeving aan de Klant worden aangemerkt. De Klant is verantwoordelijk voor het regelmatig bekijken van de prijsinformatie die op deze wijze wordt gepubliceerd om tijdig kennis te nemen van dergelijke wijzigingen. Het voortgezet gebruik van de Corporate-diensten of het niet beëindigen van de Corporate-diensten nadat de wijzigingen zijn geplaatst betekent dat de Klant de prijzen en/of kosten accepteert zoals deze door de geplaatste wijzigingen zijn veranderd.
 2. Voor alle aanbiedingen, met uitzondering van het proefabonnement van dertig (30) dagen, zal Consensus, achteraf maandelijks alle activerings-, abonnements- en gebruikskosten in rekening brengen op de creditcardrekening die door de Klant is verstrekt, welke kosten hierbij door de Klant worden geautoriseerd. Voor het proefabonnement van dertig (30) dagen zal Consensus vooraf, via een maandelijkse factureringscyclus, die ingaat op de eerste dag van de maand na afloop van de proefperiode, op de door de Klant verstrekte creditcardrekening een bedrag in rekening brengen voor alle activerings-, abonnements- en gebruikskosten en voor eventuele andere kosten. Deze kosten worden hierbij door de Klant geautoriseerd. Daarnaast worden voor alle aanbiedingen gebruikskosten in rekening gebracht op de creditcard wanneer bepaalde factureringsdrempels worden bereikt, zoals vastgesteld door Consensus, binnen een bepaalde factureringscyclus. De Klant gaat er voorts mee akkoord dat Consensus kosten voor de account van de Klant in rekening kan brengen zonder verdere toestemming van de Klant, totdat de Klant vooraf aangeeft dat hij deze toestemming heeft ingetrokken of de door de Klant aangewezen kaart wenst te wijzigen. Indien de betalingsmethode voor de account van de Klant een creditcard of betaalkaart is en de betaling niet door Consensus wordt ontvangen van de uitgever van de kaart of zijn agenten, dan gaat de Klant ermee akkoord om alle verschuldigde bedragen op verzoek van Consensus te betalen. Om onderbrekingen van de Diensten te voorkomen als gevolg van door creditcards of betaalkaarten geweigerde afschrijvingen, behoudt Consensus zich het recht voor om de gegevens van uw creditcard of betaalkaart bij te werken (zoals de vervaldatums en nieuwe kaartnummers) voor zover dit niet door de wet wordt verboden. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Consensus het recht heeft deze bijgewerkte kaartgegevens te verkrijgen, op te slaan en te gebruiken voor het factureren van kosten.
 3. Als de Klant er echter voor kiest om een factuur te ontvangen, zal Consensus limieten instellen met betrekking tot het krediet en aantal gebruikers op basis van de krediethistorie van de Klant. In dat geval zal Consensus de Klant via een maandelijkse factureringscyclus, achteraf of vooraf, afhankelijk van de aanbieding zoals uiteengezet in bovenstaande paragraaf 2.2(2), factureren voor alle activerings-, abonnements- en gebruikskosten, welke facturen binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum door de Klant moeten worden betaald. De facturen, inclusief de factuurgegevens, zullen per post of in elektronische vorm, via e-mail of een webpagina aan de Klant worden geleverd. Verzoeken om facturatie buiten deze standaarden om moeten worden aangevraagd via e-mail aan [email protected]. Indien goedgekeurd, zal de Klant een bedrag in rekening worden gebracht dat niet hoger zal zijn dan £23 per factuuraanvraag en dit bedrag zal worden toegevoegd aan de factuur voor de volgende maand. Als de Klant kosten maakt die de vastgestelde kredietlimiet overschrijden, zal Consensus recht hebben op de onmiddellijke betaling van deze kosten. Over betalingen die niet binnen dertig dagen worden ontvangen, zal een rente van anderhalf (1 ½%) procent per maand worden berekend, of het hoogste tarief dat door de toepasselijke wetgeving is toegestaan, afhankelijk van welk tarief het laagst is. Betalingen dienen te worden verricht in de valuta van de door Consensus en de Klant overeengekomen tarieven, hetzij in Amerikaanse dollars, Britse Pond Sterling of in euro’s.
 4. De Klant begrijpt en gaat ermee akkoord dat eventuele activerings- of andere vooruitbetaalde bedragen niet gerestitueerd kunnen worden en dat de maandelijkse abonnementskosten op maandbasis betaald moeten worden. Annulering op de eerste dag, of een andere dag van een maandelijkse periode zal worden aangemerkt als gebruik door de Klant voor die maandelijkse periode en er zal geen restitutie plaatsvinden voor die maandelijkse periode. Met betrekking tot de uitgaande faxdienst van Consensus, zal Consensus u factureren voor elke poging van Consensus om de fax te verzenden, ongeacht of de verzending al dan niet is voltooid, zoals in het geval dat iemand het gesprek beantwoordt of de verzending wordt onderbroken voordat deze is voltooid.
 5. Indien de Klant zich heeft geabonneerd op eFax Corporate-diensten op grond van een speciale aanbieding waarbij de Klant een gratis proefperiode van dertig (30) dagen wordt geboden, dan zullen de activeringskosten van de Klant voor de telefoonnummers van de Dienst die na de gratis proefperiode zullen worden geactiveerd en de maandelijks terugkerende kosten, en de inkomende en uitgaande gebruikskosten, de activeringskosten en andere van toepassing zijnde kosten, VOORAF WORDEN GEAUTORISEERD VOOR AFSCHRIJVING VAN DE CREDITCARD- OF BETAALKAARTLIMIET VAN DE KLANT (wat betekent dat de vooraf geautoriseerde bedragen worden aangemerkt als bedragen die niet beschikbaar zijn op die rekening) en zullen van de credit- of betaalkaart van de Klant worden afgeschreven, zonder dat verdere toestemming van de Klant nodig is, het aanmaken van de rekening. Aan Klanten die ervoor kiezen om gefactureerd te worden, zullen vooraf, vanaf de eerste dag van de maand na afloop van de proefperiode, de maandelijks terugkerende kosten, evenals eventuele inkomende en uitgaande gebruikskosten, de activeringskosten en eventuele andere kosten voor de DID’s, in rekening worden gebracht. Indien u voor het einde van de periode van dertig dagen annuleert, zult u alleen verantwoordelijk zijn voor eventuele overschrijdingen of bedragen die niet zijn inbegrepen in de gratis proefperiode. Indien u na de periode van dertig dagen annuleert, zal de volledige maand waarin u heeft geannuleerd in rekening worden gebracht, tenzij u op de eerste dag van de maand annuleert.
 6. De Klant gaat ermee akkoord om Consensus alle kosten en uitgaven te vergoeden die door Consensus zijn gemaakt in verband met een poging van Consensus om een verschuldigd bedrag te innen, inclusief redelijke advocatenkosten en andere incassokosten. Daarnaast behoudt Consensus zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de Corporate-diensten op te schorten of te beëindigen wanneer de verschuldigde kosten niet worden betaald, inclusief maar niet beperkt tot weigering van afschrijvingen van creditcards of betaalkaarten of als de uitgever van de kaart van de Klant (of zijn agent of filiaal) de betalingen die eerder aan Consensus zijn gedaan, wil terugvorderen en Consensus van mening is dat de Klant aansprakelijk is voor de kosten. Deze rechten vormen een aanvulling op en vervangen niet de andere wettelijke rechten of rechtsmiddelen waarover Consensus beschikt. In geval van opschorting of beëindiging wegens niet-betaling zal er een vergoeding van £60,00 in rekening worden gebracht om de account opnieuw te activeren.
3. PRIVACYBELEID EN OVERDRACHT VAN GEGEVENS
Als u een Klant bent en de Diensten betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens die vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679, de “AVG”), is Consensus Cloud Solutions International Ltd een verwerker en bent u de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot dergelijke persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de AVG) die ingevolge deze Overeenkomst worden verwerkt.
U behoudt de controle over de inhoud van de faxen en als zodanig kunnen de soorten persoonsgegevens die worden verwerkt niet door Consensus Cloud Solutions International Ltd worden gecategoriseerd in deze algemene voorwaarden. Er wordt van uitgegaan dat dergelijke persoonsgegevens alle categorieën van persoonsgegevens kunnen omvatten die betrekking hebben op de persoonsgegevens van klanten, of de eigen cliënten van de klanten, klanten, leveranciers, werknemers, ander personeel en/of andere betrokkenen.
De klant kan Consensus Ireland op de hoogte stellen van de categorieën van betrokkenen of soorten persoonsgegevens die in deze voorwaarden moeten worden opgenomen door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld in het privacybeleid.
Als verwerker zal Consensus Cloud Solutions International Ltd, met betrekking tot persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de AVG) die door u zijn verstrekt of zijn gegenereerd bij de uitvoering van de Diensten die onder deze Overeenkomst vallen:
 1. dergelijke persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en anderszins voldoen aan uw gedocumenteerde instructies (inclusief e-mail) in verband met een dergelijke verwerking. Wanneer dergelijke instructies mondeling worden verstrekt, moeten we hiervan een verslag bewaren. Indien Consensus Cloud Solutions International Ltd op enig moment niet in staat is om te voldoen aan uw instructies met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (als gevolg van een wijziging in de geldende wetgeving of een wijziging in uw instructies of om enige ​​andere reden), dan zal Consensus Cloud Solutions International Ltd onmiddellijk:
  1. u op de hoogte brengen van een dergelijk onvermogen, voor zover toegestaan ​​door de geldende wetgeving; en
  2. alle verwerking van de betreffende persoonsgegevens stoppen (behalve het opslaan en handhaven van de beveiliging van de betreffende persoonsgegevens) totdat u nieuwe instructies geeft waar Consensus Cloud Solutions International Ltd aan kan voldoen.
 2. ervoor zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld; (ii) redelijke stappen ondernemen om de betrouwbaarheid van het personeel van Consensus Cloud Solutions International Ltd en eventuele subverwerkers te waarborgen, en (iii) redelijke stappen nemen om te verzekeren dat alle relevante personeelsleden van Consensus Cloud Solutions International Ltd en alle relevante subverwerkers zich ertoe hebben verplicht om de vertrouwelijkheid van alle persoonsgegevens die zij verwerken te waarborgen;
 3. ervoor zorgen dat, telkens wanneer een subverwerker wordt ingeschakeld, Consensus Cloud Solutions International Ltd u hierover zal informeren en: (i) u een redelijke mogelijkheid zal geven om bezwaar te maken tegen de aanstelling van deze subverwerker (en u geacht wordt toestemming te hebben gegeven als u niet binnen dertig (30) dagen na de datum van kennisgeving over de subverwerker bezwaar maakt) en (ii) een bindende schriftelijke overeenkomst aangaan met de subverwerker waarin de subverwerker dezelfde verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens wordt opgelegd die krachtens deze Overeenkomst gelden voor Consensus Cloud Solutions International Ltd; op voorwaarde dat het voorgaande in acht wordt genomen, geeft u Consensus Cloud Solutions International Ltd in algemene zin toestemming om subverwerkers in te schakelen voor de Diensten.
 4. op uw verzoek en op eigen kosten, u onmiddellijk alle redelijke technische en organisatorische bijstand verlenen (rekening houdend met de aard en de functionaliteit van de Diensten) die nodig is om adequaat te reageren op verzoeken van personen om hun rechten uit hoofde van de AVG uit te oefenen; (e) op uw verzoek en op eigen kosten, u onmiddellijk alle redelijke bijstand verlenen die nodig is om u in staat te stellen om: (i) relevante inbreuken op de AVG te melden bij de relevante autoriteiten en/of betrokken personen; (ii) indien nodig, de impact op de gegevensbescherming te evalueren; en (iii) de nodige autorisaties te verkrijgen van de relevante regelgevende instanties;
 5. alle persoonsgegevens verwerkt bij de uitvoering van de Diensten waarover Consensus Cloud Solutions International Ltd beschikt, binnen 180 dagen na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst verwijderen (of, op uw verzoek bij of voorafgaand aan beëindiging, retourneren), met uitzondering van gegevens waarvoor Consensus Cloud Solutions International Ltd verwerkingsverantwoordelijke is (die worden verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid) en tenzij de geldende wetgeving van de Europese Unie of een EU-lidstaat anderszins bepaalt;
 6. u op uw verzoek en uw kosten:
  1. onmiddellijk voorzien van alle informatie die nodig is om u in staat te stellen aan te tonen dat u aan uw verplichtingen uit hoofde van de AVG heeft voldaan, voor zover Consensus Cloud Solutions International Ltd in staat is om deze informatie te verstrekken; en
  2. audits toestaan en er aan meewerken, inclusief inspecties, die worden uitgevoerd door uw auditors of aangestelde personen, op voorwaarde dat dergelijke audits plaatsvinden tijdens de reguliere kantooruren, met een redelijke voorafgaande kennisgeving aan Consensus Cloud Solutions International Ltd en met inachtneming van redelijke privacyprocedures. Voor aanvang van een dergelijke audit komen de partijen in onderling overleg de reikwijdte, het tijdstip en de duur van de audit overeen. U mag Consensus Cloud Solutions International Ltd maximaal eens per jaar aan een dergelijke audit onderwerpen; en
 7. u onverwijld op de hoogte brengen wanneer:
  1. ze zich bewust wordt van een inbreuk op persoonsgegevens; of
  2. er enige correspondentie of communicatie wordt ontvangen van een persoon, regelgevende instantie of derde met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens; en (i) passende technische en veiligheidsmaatregelen treffen om dergelijke persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde of onwettige verwerking en tegen accidentele of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking van, of toegang tot dergelijke persoonsgegevens.
4. WIJZIGINGEN IN DE DIENSTVOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID
Consensus kan deze KLANTOVEREENKOMST of haar privacybeleid te allen tijde wijzigen mits dit dertig (30) dagen van tevoren wordt gemeld door (i) een herziene versie van deze KLANTOVEREENKOMST of het privacybeleid op de efaxcorporate.com wereldwijde website te plaatsen, en/of (ii) informatie omtrent herzieningen van deze KLANTOVEREENKOMST of het privacybeleid naar het e-mailadres dat de Klant aan Consensus heeft verstrekt te sturen. De Klant is verantwoordelijk voor het regelmatig bekijken van de efaxcorporate.com wereldwijde website om tijdig kennis te nemen van dergelijke herzieningen. Het voortgezet gebruik door de Klant van de Dienst na deze kennisgevingstermijn van dertig (30) dagen zal worden aangemerkt als de acceptatie door de Klant van de aangepaste KLANTOVEREENKOMST of het privacybeleid. In alle andere gevallen kan deze KLANTOVEREENKOMST en het privacybeleid alleen schriftelijk worden gewijzigd na ondertekening door beide partijen.
5. WIJZIGINGEN IN DE DIENSTEN
Consensus behoudt zich het recht voor om de Dienst te wijzigen of te beëindigen mits dit dertig (30) dagen van tevoren aan de Klant wordt gemeld. Consensus is niet aansprakelijk jegens de Klant of een derde partij indien Consensus gebruikmaakt van haar recht om de Dienst te wijzigen of te beëindigen.
6. LEDENACCOUNT, WACHTWOORD EN BEVEILIGING
Als onderdeel van het registratieproces dient de Klant een e-mailadres te verstrekken. Zodra de Klant zich heeft geregistreerd voor de Dienst, zal er automatisch per e-mail een wachtwoord en een faxnummer naar hem worden toegestuurd. De Klant kan het wachtwoord wijzigen om de faxen van de Klant te beschermen via de sectie Mijn account van de efaxcorporate.com wereldwijde website. De Klant is volledig verantwoordelijk wanneer de Klant het wachtwoord, het faxnummer en de accountgegevens van de Klant niet vertrouwelijk behandelt. Bovendien is de Klant volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden op de account van de Klant. De Klant gaat ermee akkoord om Consensus onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk onbevoegd gebruik van de account van de Klant en van elke andere inbreuk op de beveiliging waarvan de Klant op de hoogte is.
7. FAX-OPSLAG
Als u opslagruimte voor uw eFax Corporate-account heeft aangevraagd, dan zal Consensus de via uw eFax Corporate-nummer ontvangen faxberichten opslaan. De Beheerder heeft de mogelijkheid om de bewaartermijn voor opgeslagen faxen in te stellen, gemeten vanaf de datum van ontvangst van een dergelijke fax. U heeft toegang tot deze faxen via het online eFax Message Center. U erkent dat Consensus haar beleid en beperkingen met betrekking tot de opslag van faxberichten, waaronder maar niet beperkt tot, het maximale aantal dagen dat faxberichten worden bewaard, het maximale aantal op een gegeven moment opgeslagen berichten, en de maximale opslagruimte die aan de servers van Consensus aan uw account wordt toegewezen, te allen tijde, zoals voorzien is in paragraaf 5, kan wijzigen. U gaat er tevens mee akkoord dat Consensus op grond van de toepasselijke wetgeving geen verantwoordelijkheid heeft of aansprakelijk is voor de opslag, het verwijderen van of het verzuim faxberichten en/of andere mededelingen die beheerd of verzonden worden via de Diensten op te slaan.
8. FAX ZOEKEN
Als u gekozen heeft voor opslagruimte voor uw Corporate-account, zal Consensus de tekst van faxberichten die via uw eFax Corporate-nummer worden ontvangen, scannen, optische tekenherkenning uitvoeren en indexeren. De geïndexeerde tekst van deze faxen kan worden gezocht via het online eFax Corporate Message Center zolang de faxen daar zijn opgeslagen. Consensus kan van tijd tot tijd ook andere functies en functionaliteit aanbieden. U erkent dat Consensus haar praktijken en beperkingen met betrekking tot de zoek- en indexeringsmogelijkheden van faxberichten, waaronder maar niet beperkt tot, de functies en functionaliteit, te allen tijde kan wijzigen, zoals bepaald in paragraaf 5. U gaat er tevens mee akkoord dat Consensus op grond van de toepasselijke wetgeving geen verantwoordelijkheid heeft of aansprakelijk is voor het zoeken of indexeren van of het verzuim om faxberichten en/of andere mededelingen die beheerd of verzonden worden via de Diensten te zoeken of indexeren.
9. DELEN VAN GROTE BESTANDEN
Als de Klant heeft gekozen voor opslagruimte voor zijn eFax Corporate-account, kan de Beheerder een functie activeren die Eindgebruikers in staat stelt om derden via het internet toegang te geven tot bestanden (“Delen van grote bestanden”). Het Delen van grote bestanden is na aanmelding beschikbaar via de eFax Corporate™-website. Bestanden kunnen worden geüpload, e-mailadressen voor ontvangers kunnen worden toegevoegd en ontvangers ontvangen na verzending een e-mail met een link om toegang te krijgen tot de verstuurde bestanden.
Indien de Beheerder dit heeft geactiveerd, kunnen Eindgebruikers maximaal één gigabyte per verzending voor het Delen van grote bestanden (in één bestand of een combinatie van meerdere bestanden) uploaden. Eindgebruikers kunnen maximaal twintig (20) ontvangers per verzending aanwijzen. Na het verzenden zal het systeem de ontvangers van de Eindgebruiker per e-mail een link naar de geüploade bestanden sturen. De Eindgebruiker die het grote bestand heeft verzonden, kan alleen toegang krijgen tot de geüploade bestanden als hij of zij zichzelf als ontvanger heeft aangewezen. Elke ontvanger mag het (de) verzonden bestand(en) maximaal vijf (5) keer downloaden binnen een periode van dertig (30) dagen na de oorspronkelijke verzending.
De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat het Delen van grote bestanden alleen voor zijn gemak wordt aangeboden. Voorts erkent de Klant dat links naar bestanden die via het Delen van grote bestanden zijn geüpload, openbaar en onbeveiligd zijn, wat betekent dat deze links door de aangewezen ontvangers vrijelijk kunnen worden doorgestuurd naar een derde partij of kunnen worden doorgestuurd door andere derden die de verzendende Eindgebruiker niet heeft aangewezen. Om die reden aanvaardt Consensus geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid, vertrouwelijkheid of privacy van bestanden die via deze functie worden geüpload.
Door gebruik te maken van deze functie, erkent de Klant en gaat hij ermee akkoord om: (i) de volledige verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de inhoud van de bestanden die worden geüpload, gehost en/of verstuurd door een Eindgebruiker; en (ii) alle aansprakelijkheid op zich te nemen die voortvloeit uit het versturen van de geüploade bestanden door een Eindgebruiker en/of de ontvangst van de geüploade bestanden door een derde partij, zelfs als de verzendende Eindgebruiker deze derde partij niet als ontvanger heeft aangewezen in de oorspronkelijke verzending voor het Delen van grote bestanden.
Consensus wijst verder elke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid af voor het niet of slecht functioneren van deze functie, ongeacht of een dergelijke storing de Klant of/en de Eindgebruiker verhindert de functie te gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot: een fout in de verzendingsprocedure voor het Delen van grote bestanden; het verwijderen of niet opslaan van geüploade bestanden; het niet ontvangen van verzochte kennisgevingse-mails; gebroken of niet-werkende links naar bestanden die een Eindgebruiker heeft geüpload; of het weigeren van de bestanden van een Eindgebruiker om welke reden dan ook, inclusief als gevolg van een virus in een van de bestanden van de Eindgebruiker.
Consensus kan de voorwaarden waaronder deze functie aan de Klant wordt aangeboden op elk moment stopzetten of wijzigen, inclusief maar niet beperkt tot, wijzigingen in het maximale aantal dagen dat geüploade bestanden worden bewaard, de maximale cumulatieve uploadgrootte van elke verzending, het maximale aantal geüploade bestanden dat op een bepaald moment wordt opgeslagen en/of de maximale opslagruimte die op de servers van Consensus wordt toegewezen om de geüploade bestanden op te slaan.
In het geval dat Consensus, naar eigen goeddunken, bepaalt of vermoedt dat een of meer geüploade bestanden een overtreding zouden kunnen vormen van enige wet of regelgeving of van deze Klantovereenkomst, of dat de Klant of een Eindgebruiker op andere wijze inbreuk maakt op enige bepaling van deze Klantovereenkomst, behoudt Consensus zich het recht voor om het/de opgeslagen bestand(en) van de Klant of een Eindgebruiker te verwijderen en/of links naar het/de opgeslagen bestand(en) te deactiveren zonder verdere kennisgeving aan de Klant.
10. UITSLUITING VAN GARANTIES
DE KLANT GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE DIENST UITSLUITEND OP RISICO VAN DE KLANT IS. DE DIENST WORDT GELEVERD “IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDT” EN “ZOALS BESCHIKBAAR”. Consensus WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Consensus GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE DIENST ZAL VOLDOEN AAN DE EISEN VAN DE KLANT, OF DAT DE DIENST ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN; NOCH GEEFT Consensus ENIGE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENST OF MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN DE COMMUNICATIE OF VERZENDING OF DE NAUWKEURIGHEID VAN DE VERTALING OF VERANDERING VAN DE VERZENDINGEN OF GEGEVENS VAN DE KLANT, OF DE NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE DIE WORDT VERKREGEN VIA DE DIENST OF DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN DE FILTERTECHNOLOGIE DIE WORDT GEBRUIKT IN VERBAND MET DE DIENST OF DAT DEFECTEN IN DE SOFTWARE VAN EFAX.COM ZULLEN WORDEN VERHOLPEN. DE KLANT BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT ALLE MATERIALEN EN/OF GEGEVENS DIE WORDEN GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENST NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO WORDEN UITGEVOERD EN DAT DE KLANT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK ZAL ZIJN VOOR EVENTUELE SCHADE AAN HET COMPUTERSYSTEEM VAN DE KLANT OF VOOR HET VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJKE MATERIALEN EN/OF GEGEVENS. DE KLANT AANVAARDT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID EN HET RISICO VAN VERLIES ALS GEVOLG VAN ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW VERZENDINGEN, GEGEVENS OF BESTANDEN DIE ZIJN GEÜPLOAD, GEHOST OF VERZONDEN VIA DE FUNCTIE VOOR HET VERZENDEN VAN GROTE BESTANDEN, ZELFS ALS HIJ IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, ONGEACHT OF DEZE VOORTVLOEIT UIT EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS. Consensus GEEFT GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT GOEDEREN OF DIENSTEN DIE ZIJN GEKOCHT OF VERKREGEN VIA DE DIENST OF TRANSACTIES DIE ZIJN AANGEGAAN VIA DE DIENST. Consensus AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET VERWIJDEREN OF NIET OPSLAAN VAN FAX- EN E-MAILBERICHTEN. GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, VERKREGEN DOOR DE KLANT VAN Consensus OF VIA DE DIENST ZAL ENIGE GARANTIE CREËREN DIE NIET UITDRUKKELIJK HIERIN IS OPGENOMEN. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES NIET TOE, ZODAT SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP DE KLANT VAN TOEPASSING ZULLEN ZIJN.
11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
IN GEEN GEVAL ZAL Consensus OF HAAR LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE, ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENST OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE DIENST TE GEBRUIKEN OF VOOR DE KOSTEN VAN DE AANKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN OF ALS GEVOLG VAN GEKOCHTE OF VERKREGEN GOEDEREN OF DIENSTEN OF ONTVANGEN BERICHTEN OF TRANSACTIES DIE ZIJN AANGEGAAN VIA DE DIENST OF ALS GEVOLG VAN ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN VERZENDINGEN OF GEGEVENS VAN DE KLANT, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR WINSTDERVING, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE SCHADE, ZELFS ALS Consensus IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN Consensus JEGENS KLANTEN OF DERDEN IS BEPERKT TOT £35. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING ZIJN OP DE KLANT.
12. GEEN DOORVERKOOP VAN DE DIENST
De Klant gaat ermee akkoord om het gebruik van de Dienst niet door te verkopen.
13. DIENSTEN DIE DOOR ANDERE DIENSTVERLENERS WORDEN AANGEBODEN
Consensus biedt de Dienst aan haar Klanten aan als een mogelijkheid, in overeenstemming met de hierin opgenomen voorwaarden, om informatie te genereren, te verwerven, te transformeren, te verwerken, te gebruiken of beschikbaar te stellen via telecommunicatiediensten die zijn gekocht van telecommunicatiemaatschappijen (“Maatschappijen”) en informatiediensten die zijn gekocht van andere ISP’s. Consensus levert en verkoopt geen telecommunicatiediensten, maar kan indien nodig wel telecommunicatiediensten van Maatschappijen verkrijgen en integreren als onderdeel van de Dienst die zij aan haar Klanten aanbiedt. De eventuele kosten per minuut die Consensus aan haar Klanten in rekening brengt voor een of meer van de Diensten omvatten: (a) de kosten, toeslagen, belastingen, vergoedingen en heffingen, zonder beperking, die door de Maatschappijen aan Consensus worden opgelegd, berekend per minuut (“Kosten van de maatschappij”), en (b) een vergoeding voor het beheer van de Dienst die gelijk is aan het verschil, indien van toepassing, tussen de kosten die door Consensus worden opgelegd voor een of meer van de Diensten en de Kosten van de maatschappij.
14. GEDRAG VAN DE KLANT
De Klant is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van zijn verzendingen via de Dienst en Consensus fungeert slechts als een passief kanaal voor de Klant om naar eigen keuze informatie te verzenden en te ontvangen. Consensus behoudt zich echter het recht voor om maatregelen te nemen met betrekking tot de Dienst die Consensus naar eigen goeddunken nodig en geschikt acht, wanneer Consensus van mening is dat de Klant of de informatie van de Klant aansprakelijkheid kan creëren voor Consensus, de Dienst voor de Klant of andere abonnees van Consensus in gevaar kan brengen of verstoren of ervoor kan zorgen dat Consensus (alle of een gedeelte van) de diensten van de ISP’s of andere leveranciers van Consensus verliest. Het gebruik door de Klant van de Dienst is onderworpen aan alle toepasselijke lokale, provinciale, nationale en internationale wet- en regelgevingen (waaronder maar niet beperkt tot regels met betrekking tot accountincasso’s, exportcontrole, consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie, anti-discriminatie of misleidende reclame). De Klant gaat ermee akkoord: (1) te voldoen aan alle Amerikaanse wetten met betrekking tot de verzending van technische gegevens die vanuit de Verenigde Staten via de Dienst geëxporteerd worden; (2) de Dienst niet te gebruiken voor illegale doeleinden; (3) de netwerken die op de Dienst zijn aangesloten, niet te verstoren of te onderbreken; (4) te voldoen aan alle voorschriften, beleidsregels en procedures van netwerken die verbonden zijn met de Dienst; (5) de Dienst niet te gebruiken voor het schenden van auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten of publiciteits- of privacyrechten; en (6) geen onrechtmatig, intimiderend, lasterlijk, beledigend, bedreigend, schadelijk, vulgair, obsceen of anderszins verwerpelijk materiaal van welke aard dan ook via de Dienst te verzenden. De Klant gaat er voorts mee akkoord geen materiaal te verzenden dat aanzet tot crimineel gedrag, aanleiding kan geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins toepasselijke lokale, provinciale, nationale of internationale wet- of regelgevingen kan schenden. De Dienst maakt gebruik van het internet voor het verzenden en ontvangen van informatie naar keuze van de Klant; het gedrag van de Klant is daarom onderworpen aan de regels, het beleid en de procedures voor het internet. De Klant mag de Dienst niet gebruiken voor kettingbrieven, bulk faxberichten of bulk e-mails, spam of distributielijsten met betrekking tot personen die geen specifieke toestemming hebben gegeven om in een dergelijk proces te worden opgenomen en zal niet proberen om ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot andere computersystemen. De Klant bemoeit zich niet met het gebruik en genot van de Dienst door andere Klanten of het gebruik en genot van soortgelijke diensten door andere entiteiten.
15. BELEID VOOR BULK FAX/SPAM DROP-BOX
Consensus begrijpt dat het ontvangen van dergelijke faxberichten uw gebruik van onze Diensten kan verstoren. Daarom streeft Consensus ernaar om de wettelijk beschikbare middelen te gebruiken om de verspreiding en ontvangst van dergelijke bulk faxberichten aan onze Leden te voorkomen. Indien het Lid van mening is dat hij of zij een bulk faxbericht heeft ontvangen, vragen wij het Lid de volgende twee stappen te ondernemen:3
(1) Indien het bulk faxbericht een telefoonnummer, faxnummer of andere contactinformatie bevat om de ontvangst van nieuwe bulk faxberichten “op te zeggen”, verzoeken wij u dit te doen; en
Het Lid erkent hierbij en gaat ermee akkoord dat Consensus, als eigenaar van alle faxnummers die via de Dienst worden uitgegeven, alle rechten heeft om wettelijke claims in te dienen tegen een derde partij als gevolg van de ontvangst door het Lid van ongevraagde faxberichten, inclusief maar niet beperkt tot claims krachtens de Telephone Consumer Protection Act van 1991 en voor zover het Lid over rechten beschikt om dergelijke claims in te dienen, kent het Lid hierbij al deze rechten toe aan Consensus.
Omdat de nummers van Consensus opnieuw kunnen worden toegewezen aan andere klanten in het geval de account van het Lid wordt geannuleerd en om de best mogelijke service voor alle klanten te garanderen, is het het Lid niet toegestaan om “zich aan te melden” voor het ontvangen van bulk faxberichten via het nummer van Consensus van het Lid.
Consensus geeft haar klanten geen toestemming hun Consensus-nummer te gebruiken als “drop-box” voor reacties op spam aanbiedingen per e-mail. Als het Lid denkt dat hij of zij e-mail spam heeft ontvangen waarbij een Consensus-nummer is gebruikt als een fax drop-box voor reacties, vragen wij het Lid de volgende twee stappen te ondernemen:
(1) Indien de e-mail een e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer of andere contactinformatie bevat om de ontvangst van nieuwe e-mails “op te zeggen”, verzoeken wij u dit te doen.
(2) Indien de Klant niet succesvol kan “opzeggen”, verzoeken wij u de inbreukmakende e-mail te versturen naar [email protected]. We zullen de klacht van de Klant onderzoeken en bepalen of het faxnummer waarnaar in de spam e-mail wordt verwezen, eigendom is van Consensus. Wanneer dit het geval is zullen wij proberen contact op te nemen met de klant en zo nodig en indien gepast zijn Consensus-Dienst beëindigen.
16. SCHADELOOSSTELLING
De Klant gaat ermee akkoord Consensus, haar moedermaatschappijen, dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, functionarissen en medewerkers te vrijwaren van elke claim of vordering, inclusief redelijke advocatenkosten, die door derden wordt ingediend wegens of voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst door de Klant, de schending van deze KLANTOVEREENKOMST door de Klant, of de inbreuk door de Klant of andere gebruiker van de Dienst met behulp van de computer van de Klant, op enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht van enige persoon of entiteit.
17. TERMIJN EN BEËINDIGING
Deze KLANTOVEREENKOMST gaat in op de datum waarop deze door de Klant wordt aangegaan en blijft onverminderd van kracht voor een periode van één (1) maand, waarna deze KLANTOVEREENKOMST automatisch per maand zal worden verlengd. Beide partijen kunnen deze KLANTOVEREENKOMST te allen tijde zonder opgaaf van reden beëindigen na voorafgaande schriftelijke kennisgeving. Daarnaast kan deze KLANTOVEREENKOMST te allen tijde door beide partijen schriftelijk worden opgezegd indien de andere partij (a) ophoudt te functioneren als lopende onderneming of de normale bedrijfsactiviteiten staakt, of (b) een verzoekschrift heeft ingediend of tegen hem is ingediend op grond van enige staats- of federale faillissements- of insolventiewetgeving (of hun buitenlandse tegenhangers) dat niet binnen zestig (60) dagen na indiening is afgewezen of nietig is verklaard. Consensus is niet aansprakelijk jegens de Klant of enige derde partij voor beëindiging van deze KLANTOVEREENKOMST of de Dienst. Bij beëindiging van de Dienst of deze KLANTOVEREENKOMST vervalt onmiddellijk het recht van de Klant om gebruik te maken van de Dienst. De Klant heeft geen recht en Consensus is daarna niet verplicht om ongelezen of niet-verzonden berichten door te sturen naar de Klant of een derde. De Klant heeft geen recht en Consensus heeft na beëindiging geen verplichting om vooruitbetaalde bedragen aan de Klant terug te betalen, tenzij hierin anders is bepaald. Consensus behoudt zich het recht voor om de Dienst te weigeren aan elke Klant die in het verleden accounts van de Dienst heeft geannuleerd.
18. EIGENDOMSRECHTEN OP INHOUD
De Klant erkent dat de inhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, software, muziek, geluid, foto’s, video, afbeeldingen of ander materiaal in sponsoradvertenties of via e-mail verspreide, commercieel geproduceerde informatie aan de Klant aangeboden door de Dienst (“Inhoud”), Consensus of de adverteerders van Consensus, beschermd wordt door auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, patenten of andere eigendomsrechten en wetten; daarom is het de Klant alleen toegestaan om deze Inhoud te gebruiken zoals uitdrukkelijk is toegestaan door de Dienst of de adverteerder. Het is de Klant niet toegestaan om deze Inhoud te kopiëren, te reproduceren, te verspreiden of er afgeleide werken van te maken zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Dienst of de adverteerder.
19. OPNEMEN VAN TELEFOONGESPREKKEN
Consensus registreert alle telefoongesprekken naar of van gebruikers om redenen van training, de optimalisering van diensten, fraudebestrijding en om zeker te zijn dat de aan ons gerichte instructies nauwkeurig zijn. Alle opgenomen telefoongesprekken zijn het eigendom van Consensus.
20. ALGEMENE VOORWAARDEN